Byggråd

Att fälla träd kan ha olika innebörd beroende på om man ska fälla träd på den egna tomten, om skogsägaren ska gallra i större skogspartier eller om kommunen ska ta bort träd för att exempelvis ta bort sjuka träd. Trädfällning kan alltså utföras utifrån olika skäl och nedan kommer vi gå in närmare på dessa skäl.

Rent generellt kan man säga att träd har flera positiva värden och ger sin omgivande miljö en god karaktär. Träd och skog har stort rekreativt värde där folk kan umgås och njuta av naturen. Framförallt i städer fyller träd och grönska en viktig funktion. Träden är också viktiga för både djur- och övrigt växtliv.

Att fälla träd bör därför inte göras lättvindigt men trots det finns det tillfällen som trädfällning behöver göras. Om träden står på en kommunal plats sker fällning av träd oftast restriktivt, som till exempel om trädet skuggar en viss plats eller om de fallande löven kommer in på en angränsande tomt.

Trädfällning av säkerhetsskäl

Som vi redan varit inne lite på kan trädfällning vara aktuellt på grund av säkerheten. Det kan till exempel handla om:

  • Att trädet är sjukt eller är i så pass dålig kondition att det anses vara farligt då det kan falla
  • Att försöka förhindra spridning av en sjukdom bland träden innan det blir i så dålig kondition att det blir en säkerhetsrisk
  • Att trädet utgör en risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare, till exempel om det står för nära järnvägar eller ledningsgator

Det kan vara så att trädet står på ett område med så kallat trädfällningsförbud behöver en ansökan om marklov lämnas och godkännas innan trädfällningen kan påbörjas. Det kan också vara så att trädet ingår i kategorin om skyddsvärda träd, vilket gör att speciella regler gäller.

Estetiska och utvecklingsmässiga skäl

Även om träden fyller en viktig funktion kan man vilja fälla något enstaka, eller flera, träd utifrån mer estetiska skäl. Man kan vilja få bort träd för att de skymmer utsikten, är i vägen för en utbyggnad eller liknande. Det kan också handla om andra saker såsom:

  • Att föryngra trädbeståndet
  • Att gynna utvecklingen hos de omgivande träden.
Byggråd

Vill du veta mer om byggråd.nu? Kort sammanfattat är det en webbplats där de skriver just om bygg – tips på hur man bygger, hur man bygger med rätt lov och hur man bygger ett hus är exempel på saker du hittar på hemsidan. I den här texten får du en snabb överblick om byggråd.nu och vad de skriver om.

Passionerade kring planerande

Byggråd.nu anser att det finns en konstig trend i landet, att många tror att de är fullärda. Det trots att de saknar formell utbildning, kunskap och relevant erfarenhet sedan tidigare. Det handlar inte bara om rena byggprojekt, utan även om reparationer och renoveringar. Stolthet – dum sådan – är ett bidragande problem.

De menar att många agerar utan att gott planerande. Som exempel tar de upp att ”många”, när de ska måla om inomhus, helt enkelt börjar måla, vilket leder till ett icke fackmannamässigt utfört arbete. Arbetet måste i många fall göras om på nytt strax efter.

Om byggråd.nu får spekulera: Orsaker till trenden

Orsaker till trenden menar Byggråd ser ut att vara följande:

  • Det ser ut som ett enkelt arbete att utföra.
  • Man vill bli klar snabbt.
  • Det finns förväntningar om att man ska kunna göra det.

Om byggråd.nu får spekulera, tror de att det sista alternativet är avgörande för hur många hemmasnickrare agerar. De menar att yttre krav ställer till det genom att hemmasnickrarna inte gärna tar in hjälp. Det är dags att bryta dåliga vanor – i alla fall om byggråd.nu får bestämma.

Råd kring att påbörja projekt

På hemsidan finns generella råd kring att påbörja och färdigställa ett projekt. Följer gör exempel på råd som de delar med sig av:

  • Fråga om råd. Innan ett projekt påbörjas kan det vara bra att ta hjälp – men man behöver inte nödvändigtvis betala någon för att utföra arbetet. Byggråd påpekar att det är gratis att fråga till exempel en snickare hur han eller hon hade utfört ett givet arbete.
  • Byggnadsnämnden. Vid större projekt kan bygglov krävas. Det kan till exempel gälla en stor tillbyggnad eller ett större uthus. Om bygglovet beviljas kan det finnas krav på att ta hjälp av en kontrollansvarig som bland annat gör en kontrollplan och som ska finnas med när det är dags för slutbesiktning. De skriver också att det finns attityder som anser att en kontrollansvarig är en onödig utgift – vilket de inte håller med om.